Zásady používání souborů cookie

POLITIKA SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ COOKIE

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím

webové stránky www.jaskot-group.com
je Jaskot S.J. T. Jaskot, G. Jaskot se sídlem v Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn.

zapsané do rejstříku podnikatelů pod číslem

KRS (obch. rejstřík): 0000321305, REGON (IČ polské): 020905205

e-mailová adresa: biuro@jaskot.pl

dále jen „Správce”, který je současně Poskytovatelem služby.

 

 1. V případě jakýchkoli pochybností nebo žádostí týkajících se

přání využít práva, která vám náleží,

kontaktujte prosím našeho Inspektora ochrany osobních údajů (IOD)

na e-mailové adrese: januszwyspianski@abi24.eu

 

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. 2016, pol. 922) a zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. č. 144, pol. 1204, ve znění pozd. předpisů), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR).

 

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

 1. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom chránili zájmy osob, kterých se údaje týkají, zejména zaručujeme, že shromažďované údaje jsou:

 

 • zpracovávány v souladu s předpisy,
 • shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebudou podrobeny dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely
 • věcně správné a přiměřené účelům, pro které jsou zpracovávány a ukládány v podobě umožňující identifikaci osob, jichž se týkají, ne déle než je to nutné pro zajištění účelu zpracování.

 

 1. ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD TÉTO ČINNOSTI

 

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro dva účely:

 

 1. a) odpovídání na vaše dotazy zasílané prostřednictvím kontaktního formuláře
  – právním základem této činnosti je pravidlo, které říká, že zpracování údajů je povoleno,pokud je nezbytné k plnění nebo uzavření smlouvy,

 

 1. b) zasílání nabídek a jiných marketingových a propagačních materiálů – právním základem této činnosti je váš souhlas uvedený pod kontaktním formulářem.

 

 1. Zpracováváme následující rozsah vašich údajů:

 

 1. a) jméno a příjmení
 2. a) e-mailovou adresu,
 3. c) případné jiné údaje, které jste uvedli ve znění dotazu zaslaného pomocí kontaktního formuláře

 

 1. Nejste profilovaní, a to znamená, že vaše údaje nejsou zpracovávány automaticky pro účely stanovení (odhadu) vašich potřeb ani osobnostních rysů. Nesbíráme o vás další informace z jiných zdrojů.

 

 1. Osobní údaje neprodáváme ani nezpřístupňujeme jiných subjektům.
  Vaše údaje nejsou zejména zasílány mimo hranice Evropského hospodářského prostoru ani nejsou předávány mezinárodním organizacím.

 

 

 1. UCHOVÁVÁNÍ A MAZÁNÍ ÚDAJŮ

 

 1. Snažíme se maximálně omezit dobu uchovávání osobních údajů, které již nejsou využívány. Informujeme však, že k takové situaci může dojít z provozních nebo technologických důvodů. Máme tím na mysli dobu nezbytnou k přijetí rozhodnutí o tom, zda bude nutný další kontakt, a také dobu potřebnou ke smazání údajů ze záložní kopie.

 

 1. Vaše údaje zpracovávané za účelem vyřízení dotazu na nabídku u nás budou zpracovávány po dobu trvání korespondence, a pak podle toho, jaké budou její výsledky, nebo se stanou součástí databáze našich zákazníků a budou dále zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo budou smazány, nebude-li navázání spolupráce možné.

 

 1. V případě srozumitelného ukončení rozhovoru z vaší strany budou osobní údaje neprodleně odstraněny z pracovních systémových databází a ze záložních kopií před uplynutím třiceti dní.

 

 1. V případě neposkytnutí odpovědi a nejasné situace budou údaje uchovávány po dobu 3 měsíců od data odeslání poslední zprávy.

 

 1. Údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu, tedy údaje využívané k zasílání marketingových informací, budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu. K tomu je nutné dále připočíst dobu 45 dní, kterou potřebujeme k jejich odstranění ze záložní kopie.

 

 

 1. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PRÁVO KONTROLY, PRÁVO NAHLÍŽET DO SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OPRAVOVAT JE, PRÁVO NA PŘENOS ÚDAJŮ, PRÁVO NA PODÁVÁNÍ NÁMITEK PROTI DALŠÍMU ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI DOZOROVÉMU ÚŘADU

 

 1. Sdělujeme, že zpracováváme vaše údaje pro marketingové účely na základě vašeho dobrovolného souhlasu. Sdělujeme, že tento souhlas může být odvolán v libovolném okamžiku. Za tímto účelem doporučujeme, abyste nám zaslali zprávu ze stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, na které dostáváte obchodní nabídky. Jediným důsledkem odvolání souhlasu bude skutečnost, že pak od nás nebudete moci dostávat informace o naší nabídce a další marketingové nabídky. Oznamujeme také, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného před tímto odvoláním.

 

 1. Máte právo nahlížet do svých osobních údajů a opravovat je.

 

 1. Pokud jste se ocitli ve zvláštní situaci, v jejímž důsledku by další zpracovávání vašich údajů námi ohrozilo vaše soukromí, můžete nás o této skutečnosti informovat a vyzvat nás, abychom ukončili nebo omezili jejich zpracování.

 

 1. Máte také právo do nás vyzvat, abychom vaše údaje zaslali jinému subjektu v podobě, ve které je odběratel bude moci volně zpracovávat. Sdělujeme, že toto právo se týká pouze těch údajů, které jsme od vás obdrželi. Vzhledem k tomu, že výhradní údaje o vás jsou zpracovávány v textové podobě, přenos dat bude spočívat v tom, že vytvoříme textové dokumenty ve formátu PDF, které obsahují historii vašich dotazů.

 

Tyto dokumenty nebudou obsahovat naše odpovědi, včetně zejména našich rad nebo odborné poznatky jiného druhu, protože tyto nejsou předmětem vašich práv (nepodléhají přenosu).

 1. Se všemi výše uvedenými záležitostmi se prosím obracejte na našeho Inspektora ochrany osobních údajů (IOD)

na e-mailové adrese januszwyspianski@abi24.eu

 1. Sdělujeme, že máte také právo podat stížnost dozorovému úřadu. V současnosti je jím Generální inspektor ochrany osobních údajů. Národní předpisy, jejichž zavedení je vynuceno změnou zákonů na evropské úrovni (GDPR), podrobně definují, kdo bude právním nástupcem Generálního inspektora ochrany osobních údajů. Pravděpodobně to bude ředitel Úřadu na ochranu údajů, a nový úřad vznikne 25. května 2018.

 

 1. SOUBORY “COOKIE”
 2. Webová stránka Poskytovatele služeb využívá soubory „cookie”. Neprovedení změny nastavení prohlížeče na straně Příjemce služeb je totožné s udělením souhlasu s jejich využíváním.

 

 1. Instalace souborů „cookie” je nezbytné k řádnému poskytování služeb na webové stránce. V souborech „cookie” se nacházejí informace nezbytné k řádnému fungování webové stránky, zejména ty, které vyžadují autorizaci.

 

 1. V rámci webové stránky se používají tyto druhy cookie:
 1. a) dočasné (session cookies)
 2. b) dočasné cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení

Příjemce sloužby do okamžiku odhlášení (opuštění webové stránky).

 

 1. Uživatel má právo rozhodnout o rozsahu přístupu souborů „cookie” do svého počítače předchozím provedením volby v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnosti a způsobech podpory souborů „cookie” jsou dostupné v nastaveních příslušného software (internetového prohlížeče).