Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

I. DEFINICJE

 1. Określenie: „OWSiD” lub „Warunki” – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.
 2. Określenie „towar”- oznacza produkt zamówiony lub sprzedany przez „JASKOT” Spółka jawna T. Jaskot G. Jaskot z siedzibą w Siekierczynie
 3. Określenie „Sprzedający” – oznacza „JASKOT” Spółka jawna T. Jaskot G. Jaskot z siedzibą w Siekierczynie
 4. Określenie „Kupujący”- oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący zamówienia lub zakupu towarów handlowych u Sprzedającego.
 5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdego zamówienia towaru lub każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towaru dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Wszelkie zmiany warunków lub dodatkowe uzgodnienia dotyczące zamówienia towaru lub transakcji sprzedaży i/lub dostawy towaru wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

IV. DOSTAWA

 1. Zamówienie na sprzedaż towaru uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostało sporządzone na oficjalnym druku lub przez oficjalny formularz internetowy Sprzedającego i zostało zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego w formie odpowiadającej formie zamówienia.
 2. W zamówieniu winne zostać określone wszystkie warunki sprzedaży i dostawy towaru, Kupujący nie jest uprawiony do powoływanie się na jakiekolwiek inne uzgodnienia z przedstawicielami Sprzedającego w zakresie złożonego zamówienia, chyba że wynikają one z pisemnie zaakceptowanej przez przedstawiciela Sprzedającego zmiany lub uzupełnienia zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Termin dostaw towaru określany będzie przez Sprzedającego w ramach pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednak termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę towaru w uzgodnionym terminie, przy czym Sprzedający zwolniony będzie z dochowania terminu dostawy towaru w przypadku nie wywiązania się przez Kupującego z zobowiązań umownych wobec Sprzedającego, w tym nie dotrzymania terminu wpłacenia przez Kupującego umówionej zaliczki/zadatku.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy towaru, jeżeli przyczyną niedotrzymania tego terminu była siła wyższa lub inne okoliczności zależne od osób trzecich, w szczególności zależne od producenta lub importera towaru.
 5. Zmiana terminu dostawy towaru , z przyczyn wskazanych w pkt.3-4 OWSiD następuje poprzez zawiadomienie Kupującego dokonane przez Sprzedającego w formie odpowiadającej formie zamówienia z podaniem nowego terminu realizacji oraz przyczyn jego zmiany.
 6. Wydania towaru przez Sprzedającego następuje w chwili jego odbioru przez Kupującego bezpośrednio od Sprzedającego lub w chwili przekazane towaru przez Sprzedającego dla pierwszego przewoźnika, celem przewozu towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, przy czym za zachowanie przez Sprzedającego terminu dostawy towaru traktowane będzie również samo zgłoszenie Kupującemu przez Sprzedającego gotowości towaru do obioru lub wysyłki.
 7. Jeżeli Kupujący nie odebrał w terminie towaru lub nie wskazał jego miejsca dostawy, w przypadku gdy towar ma być przekazany przewoźnikowi, wszelkie koszty powstałe z tego tytułu, w tym koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący. Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynować towar na ryzyko Kupującego, dokonać jego fakturowania dla Kupującego na warunkach CPT (wg INCOTERMS ) i obciążyć Kupującego kosztami przechowania za wynagrodzeniem nie mniej niż 0,05% wartości netto towaru za każdy dzień przechowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.
 8. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utarty lub uszkodzenia towaru, a w przypadku gdy Kupujący nie jest konsumentem ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzeni towaru przechodzi także w sytuacji gdy Kupujący nie odbiera towaru mimo upływu wyznaczonego terminu oraz mimo zgłoszenia przez Sprzedającego Kupującemu gotowości towaru do obioru lub wysyłki.

 

V. PŁATNOŚCI

 1. Należności objęte fakturami VAT wystawionymi przez Sprzedającego obejmującymi sprzedaż towaru dla Kupującego stają wymagalne z chwila upływu terminów podanych na tych fakturach VAT. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej dla Sprzedawcy gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 3. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet dostawy towaru przez Sprzedającego nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.
 4. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą dla Sprzedającego należności lub części należności za towar, Sprzedający może uzależnić realizację dostawy towaru od uiszczenia całości zapłaty albo od udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.
 5. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Sprzedający uprawniony jest do naliczenia Kupującemu maksymalnych odsetek za opóźnienie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. W rozliczeniach między Kupującym a Sprzedającym wyłączone zostaje prawo dokonywania przez Kupującego jakichkolwiek potrąceń swoich wierzytelności wobec Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu sprzedaży towaru.
 7. Jeżeli z jakiegokolwiek tytułu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu dla Kupującego części ceny , w tym zaliczki lub zadatku Sprzedający dokona zwrotu środków dla Kupującego w terminie 14 dni od daty powstania tego obowiązku.

VI. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego całości ceny sprzedaży.
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.
 4. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Sprzedający nie postanowił inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.
 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

VII. KARY UMOWNE

 1. Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 10 % (słownie : dziesięć procent) wartości brutto zamówionego towaru w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, lub w przypadku odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Sprzedający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z kwotą zaliczki/zadatku wpłaconej przez Kupującego dla Sprzedającego.

VIII. RĘKOJMIA

 1. Okres rękojmi za wady fizyczne sprzedanych przez Sprzedającego towarów – gdy Kupującym jest konsument – wynosi 24 miesiące licząc od daty ich wydania a w przypadku towarów używanych 12 miesięcy licząc od daty ich wydania, natomiast w pozostałych przypadkach, gdy Kupującym nie jest konsument, rękojmia za wady fizyczne rzeczy zostaje wyłączona.
 2. Sprzedający wykona obowiązki z rękojmi za wady fizyczne towaru po okazaniu przez Kupującego dowodu zakupu towaru wystawionego przez Sprzedającego.
 3. Gwarancja na sprzedane przez Sprzedającego towary obowiązuje tylko w przypadku wyraźnego jej udzielenia na podstawie odrębnego dokumentu (karty gwarancyjnej) i na warunkach w nim określonych. Gwarantem wyłącznie jest podmiot wskazany w tym charakterze w karcie gwarancyjnej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla sprzedaży towarów przez Sprzedającego dla Kupującego jest wyłącznie prawo polskie, jednocześnie wyłącza się w całości stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów sporządzonej we Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980r
 2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z sprzedażą towarów przez Sprzedającego rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy polskie w właściwe dla siedziby Sprzedającego.